การเลือกซื้อประกันสุขภาพ

แบบประกันภัยสุขภาพมีหลายคุ้มครอง ได้แก่  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) ชดเชยรายได้กรณีเป็นผู้ป่วยใน และคุ้มครองโรคร้ายแรง ซึ่งรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในการจ่ายผลประโยชน์มีความแตกต่างกัน ท่านสามารถศึกษาและเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมได้ 

 

บทความอื่นๆ